This course is expired

Online collegereeks - 20 colleges over gedragsproblematiek bij jeugd en jong volwassenen

kinderenjeugdjeugdigenADHDemotieregulatiegedragsproblematiekpsychologie

In deze collegereeks volg je in de vorm van e-learning 20 colleges van elk ca. een uur rond het thema gedragsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen. Deze lezingen zijn in de loop van 2022 op onze congressen gegeven. Je krijgt 3 maanden de tijd om de colleges, die door de deelnemers allemaal met een 8 of hoger gewaardeerd zijn, als e-learning te bekijken en beluisteren via onze digitale leeromgeving. Thema's als ADHD, gewetensontwikkeling, emotieregulatie, ondermijnend gedrag, gehechtheid én wat je daar als professional mee kunt doen, worden uitvoerig behandeld. Na elke vijf colleges wordt je gevraagd om in een korte reflectie aan te geven wat je ervan geleerd hebt en hoe je de opgedane kennis in de praktijk denkt te kunnen toepassen. Uiteraard krijg je na afronding ook registerpunten en een bewijs van deelname.

799
20 Points
Online
E-learning
Webinar

Prices

Regular € 799
Excludes : BTW

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
20 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
20 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
20 Points
Registerpl
GGZ-agogen
20 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
20 Points
SKJ, Registerpl

Speakers

Dr. Guido van de Luitgaarden

Moderator
Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Guido is de docent waarbij je terecht kunt met vragen.

Arno Derikx

Spreker
Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting. Psychotrauma heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind of jongere, op diverse domeinen. Arno Derikx gaat vanuit het gedachtengoed van Haim Omer in op de vraag hoe rekening te houden met psychotrauma in het omgaan met gedragsproblematiek bij kinderen en jeugdigen. De concrete handvatten vanuit deze methodiek bieden een uitgelezen kans om juist met deze doelgroep te kunnen werken. Het eigen maken en internaliseren van de visie, het gedachtengoed en de daaraan gekoppelde interventies kunnen nieuwe dimensies openen. Het verzet tegen destructief (buitenkant) gedrag in voortdurende en niet aflatende verbondenheid met de ander (de binnen kant) is onmisbaar in het werken binnen deze dynamieken. Macht en gezag uitoefenen staat haaks op wat de dynamiek vergt en leidt maar al te vaak tot escalaties en verdieping van de problematiek. Van onmacht en frustratie naar kracht. De kracht van de geboden bescherming en de kracht van de verbinding.

Prof. Dr. Jan Buitelaar

Spreker
Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboudumc. Hij is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en voormalig bestuursvoorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Buitelaar leidt onderzoeksprojecten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag, en stemmingsproblemen. Jan Buitelaar gaat in deze presentatie in op de laatste ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD. Hebben we het over een modediagnose? Wat zegt deze diagnose over het functioneren van de hersenen en hoe verantwoord om te gaan met het voorschrijven van medicijnen?

Dr. Jorien van Hoorn

Spreker
Jorien van Hoorn studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkt als psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. bij Levvel en is Universitair Docent aan de Universiteit Leiden. Jorien van Hoorn geeft een inkijk in het puberbrein om te zien hoe sociale feedback wordt verwerkt en wat er gebeurt in de hersenen bij het gebruik van sociale media. Aan de hand van data uit wetenschappelijk onderzoek bespreekt zij de gevoeligheid voor sociale feedback bij jongeren met ADHD en de risico’s en kansen die dat met zich meebrengt. Zij zal hierbij nader in gaan op de relatie tussen ADHD-symptomen en sociale media, gekoppeld aan tips hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Drs. Arno de Poorter

Spreker
Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte expertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling. In zijn rol als spreker staat hij er niet alleen als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige die als kind werd gediagnostiseerd met CD. De behoeften en talenten van mensen met ADHD verschillen vaak sterk van die van mensen zonder ADHD. Voor mensen met ADHD is het een uitdaging om zichzelf te mogen zijn en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in een maatschappij waarin de meeste mensen geen ADHD hebben. Voor mensen in de omgeving van mensen met ADHD – zoals partners, ouders, leraren en hulpverleners – vormt het een uitdaging om de persoon met ADHD te begrijpen en hen hierin te begeleiden. Arno zal aan de hand van zijn ervaringen als mens met ADHD laten zien op welke manier je mensen met ADHD in hun kracht kan zetten.

Kim Jolink-Verkuijlen

Spreker
Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft 1 van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Momenteel werkt zij voor XLGroup Streetcare in het straathoekwerk en is zij eigenaar van KIM Streetwise Advies van waaruit onlangs de werkmethodiek Streetcare is uitgebracht. Een methodiek die inzoomt op jongeren met complexe multi-problematiek, veelal afkomstig uit de straatcultuur. Streetcare brengt de jeugdzorg terug naar de jongeren, en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Prof. Dr. Geert Jan Stams

Spreker
Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Prof. Dr. Arno van Dam

Spreker
Arno van Dam is klinisch psycholoog met ruime ervaring in de specialistische en forensische GGZ en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Hij behandelt en onderzoekt mensen die zich grensoverschrijdend gedragen.

Drs. Michiel Noordzij

Spreker
Michiel is kinder- en jeugdpsychiater (np) en systeemtherapeut en heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring in het coachen van gezinnen en scholen rond kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Hij is auteur van het boek “Echt Wel!”, waarin hij zijn methode om moeilijker gedragsproblemen aan te pakken beschrijft. Tevens is hij bedenker en mede ontwikkelaar van het FunctioneringsProfiel, dat momenteel gebruikt wordt als digitaal triage instrument in de ambulante jeugdzorg. Hij werkt aan een boek dat een systematiek beschrijft ter verbetering van Jeugdzorg.

Prof. Dr. Susan Branje

Spreker
Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en relaties van jongeren met ouders en leeftijdgenoten en de samenhang daarvan met psychosociale aanpassing. Binnen het universitaire strategische thema Dynamics of Youth doet ze onderzoek naar het gevoel van erbij horen van kinderen met meer dan een thuissituatie.

Dr. Helena Oldenhof

Spreker
Helena studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar loopbaan combineerde ze wetenschappelijk onderzoek met klinisch werk. Ze werkte bij de GGD Amsterdam voor de Top600 aanpak en als onderzoeker bij het NSCR. Helena promoveerde binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC en werkte in JeugdzorgPlus instelling de Koppeling. Momenteel is Helena werkzaam bij Levvel als psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats voor Risicojeugd (AWRJ), een landelijk samenwerkingsverband waarbij het Amsterdam UMC is aangesloten.

Prof. Dr. Frans Schalkwijk

Spreker
Frans Schalkwijk is opgeleid als psychotherapeut. Hij volgde de opleiding tot psycho-analyticus en promoveerde op muziektherapie. Tot voor kort was Frans Schalkwijk circa 20 jaar werkzaam als rapporteur pro Justitia. Zijn aandachtsgebieden zijn schuld & schaamte en narcisme. Momenteel doet hij onderzoek naar de beschrijvende diagnostiek van het geweten.

Anton Horeweg M SEN

Spreker
Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Prof. Dr. Guy Bosmans

Spreker
Guy Bosmans is als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van vertrouwen in ouderlijke steun tijdens stress en de mechanismen onderliggend aan die ontwikkeling en onderliggend aan veranderingen in vertrouwen over tijd. Het model dat hij bestudeert integreert inzichten uit ontwikkelings- en sociale psychologie, ontwikkelingspsychopathologie, cognitieve leertheorie, en biologisch onderzoek naar endocrinologische, (epi)genetische, en psychophysiologische processen.

Prof. Dr. Petra Hurks

Spreker
Petra Hurks is in 1998 afgestudeerd als psycholoog (specialisatie: neuro- en revalidatiepsychologie). Vijf jaar later is zij gepromoveerd bij de universiteit Maastricht, op een onderzoek naar het cognitief functioneren van o.a. kinderen met (een vermoeden van) ADHD. Momenteel is zij bij dezelfde universiteit werkzaam als hoogleraar op het gebied van de psychodiagnostiek. In het kader van haar leerstoel verricht zij oa. onderzoek naar de kwaliteit van psychologische tests en het gebruik van tests bij het nemen van beslissingen. Een aantal voorbeelden van wat haar werk inhoudt zijn: Ze is voorzitter van COTAN, een landelijke commissie die de psychometrische kwaliteit van psychologische tests en testgebruik in Nederland evalueert (https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/psychologische-tests-cotan/). Daarnaast heef zij de afgelopen jaren bijgedragen aan publicaties over cognitie/intelligentie. Ze is bijv. betrokken bij de ontwikkeling van meerdere Nederlandse versies van de Wechsler-intelligentietests. Wechsler instrumenten worden veel gebruikt door psychologen om intelligentie te meten. Ze was adviseur oa. voor de Nederlandse Gezondheidsraad over de effecten van lood in water op de intelligentie van kinderen én de effecten van CO2 in schoolomgevingen op het leren van kinderen en ze was aangesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie als de beoordelaar van hun 5-jarig beleid inzake gedragsinterventies voor jongeren. Naast onderzoek bestaan haar kerntaken uit onderwijs en management.

Theo Hendrickx

Spreker
Theo heeft 43 jaar bij de politie gewerkt, voornamelijk in het sociaal domein en bedrijfstrauma opvangteam. Zijn taken waren gericht op huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, jeugdzaken en mensenhandel (loverboyproblemen). Hij heeft daarnaast stichting Manna (multidisciplinair centrum voor hulpverlening) en het expertisebureau Helse Liefde (mensenhandel) opgericht. Daarnaast heeft hij de functie van voorzitter van de landelijke vereniging voor counselling (ABvC). Momenteel werkt hij als adviseur, docent en supervisor voor meerdere organisaties voor hulpverlening in Nederland.

Drs. Erik Jongman

Spreker
Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Jennet Ahbouk MSc.

Spreker
Jennet is forensisch gedragswetenschapper en orthopedagoog generalist. Zij is directeur en hoofdbehandelaar van Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Koen Schobbers

Spreker
Koen Schobbers was de eerste esporter met een topsportstatus en studeerde tegelijkertijd geneeskunde. Op basis van zijn ervaring met zijn moeder heeft hij Parents of Play opgericht, een bedrijf dat opvoeders en professionals helpt hoe op een goede manier om te gaan met gamende kinderen. Daarnaast werkt Koen als consultant met multinationals en is hij bestuurslid en vicevoorzitter van de Atleten, Spelers en Community Commissie bij de Global Esports Federation. Hij wordt gezien als dé specialist op het gebied van gamen en esports.

Drs. Jeroen Steenmeijer

Spreker
Jeroen Steenmeijer is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij het opzetten van de IHT en HIC teams in Amsterdam. Bij De Bascule/VUmc heeft hij onderzoek gedaan naar suïcidepreventie bij jongeren en werkte hij bij de crisisdienst in regio Eemland. Sinds april 2020 werkt Jeroen bij GGz Centraal als geneesheer-directeur voor Fornhese (kinder- en jeugdpsychiatrie). Daarnaast geeft hij samen met anderen de cursus Depressie en suicidaliteit bij adolescenten bij RINO Amsterdam. In al deze functies is hij regelmatig betrokken bij de zorg aan suïcidale jongeren.

Dr. Fabiënne Naber

Spreker
Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).
Description

Wat leer je?

 • Gedragsproblematiek als gevolg van trauma
 • Ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD
 • ADHD en de kansen en risico's van social media
 • Behoeften en talenten van mensen met ADHD
 • Het gezinssysteem en jonge ondermijners
 • Aanpak van antisociaal gedrag bij jeugd en adolescenten
 • Aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met (jong) volwassen mensen met antisociaal gedrag
 • Het gebruik van groeitaal in de aanpak van antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten
 • Externaliserend gedrag vanuit wetenschappelijk perspectief
 • Psychotrauma en externaliserend gedrag
 • (Rand)crimineel gedrag, gewetensontwikkeling en mentaliseren bij jeugdige verdachten
 • Omgaan met externaliserend gedrag in het gezin
 • De normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor
 • Ondersteunen van emotie- en gedragsregulatie bij problemen in het executief functioneren
 • Samenwerking en afstemming met politie en justitie in hulpverleningssituaties
 • Werken met cliënten die in de hulpverlening tussen de wal en het schip belanden
 • Werken met niet westerse probleemgezinnen
 • Preventie, signalering en begeleiding bij game-problematiek en gameverslaving
 • Vergroten van zelfcontrole ter voorkoming van zelfdestructief gedrag
 • Jeugdige beïnvloedbaarheid en het brein


Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

info@congresburo.comm
2, De Mandel, a, Maastricht, 6227CS