SI bij ouderen en mensen met dementie

sensorische informatieverwerkingouderenzorgouderenmensen met dementiedementieSI

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen. Anders verwoord: Sensorische Informatieverwerking (SI) is het proces van waarnemen van zintuiglijke informatie vanuit onszelf en onze omgeving, om deze informatie vervolgens te moduleren en te integreren en om te zetten in bewegen, handelen en/of gedrag. De sensorische feedback die we daarmee opdoen, zorgt ervoor dat we dit bewegen, handelen en/ of gedrag, vervolgens ook weer kunnen bijsturen/ aanpassen.

02 sep. 2024
09:30 - 16:00
1895
44-85 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 1895
Includes : certificering, koffie, thee en een lunch

Date and Location

02 sep. 2024
09:30
17 dec. 2024
16:00
Retiefstraat 39, 3851AA, Ermelo
Full
05 sep. 2024
09:30
20 dec. 2024
16:00
Retiefstraat 39, 3851AA, Ermelo
Full
10 sep. 2024
09:30
08 jan. 2025
16:00
Retiefstraat 39, 3851AA, Ermelo

Professions

Diëtist
85 Points
ADAP
Ergotherapeut
85 Points
ADAP
Huidtherapeut
85 Points
ADAP
Logopedist
85 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
85 Points
ADAP

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 20 %
Description

Inhoud

 • De ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking: Verdiepende theoretische kennis van de zintuigen en het neurologisch proces van de sensorische informatieverwerking waarbij de cursist leert hoe deze kennis indien nodig geïntegreerd kan worden binnen het eigen therapeutisch proces van klinisch redeneren. De verschillende manieren van reageren op zintuiglijke informatie komen aan bod. Er wordt gekeken naar de mogelijke invloed daarvan op de feedback in relatie tot het bewegen, de alertheid en de sociale participatie binnen de verschillende contexten.
 • Alertheid, regulatie en co-regulatie. 
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten
 • De andere/ afwijkende Sensorische Informatieverwerking ten gevolg van de veroudering van de zintuigen en de mogelijke gevolgen hiervan op o.a. de motoriek, de alertheid, het functioneren binnen het handelen en de belevingswereld van de oudere. Er wordt ingegaan op de mogelijke invloed van deze andere sensorische informatieverwerking op specifieke problemen in de ouderenzorg zoals het vocaal storend gedrag, het dolen (veel rond lopen), problemen in de ADL vanwege “afkeer” van bewegen en mogelijke slaapproblemen.
 • Onderzoek naar de Sensorische Informatieverwerking: Cursisten leren de afweging te maken of aanvullend sensorisch gerelateerd onderzoek geïndiceerd is. Hierbij krijgt de cursist inzicht in en kennis van de mogelijke wederzijdse beïnvloeding van gezondheidsproblemen, motorische, cognitieve en/of communicatieve mogelijkheden dan wel beperkingen, emotionele aspecten of een veranderde context enerzijds en de sensorische informatieverwerking anderzijds. Hierbij is de hulpvraag leidend. Men leert hoe een weloverwogen keuze uit de beschikbare sensorisch gerelateerde onderzoeksinstrumenten gemaakt kan worden. Van de cursist wordt verwacht dat sensorische ondersteunde dan wel belemmerende cliënt-, interactie-, omgevings- en materiaal/ middelfactoren worden meegenomen binnen het klinisch redeneren.
 • Methodisch observeren en analyseren van video beelden, waarbij de nieuw verkregen kennis geïmplementeerd wordt binnen het eigen professioneel methodisch observeren en analyseren. Van de cursist wordt hierbij een brede (niet alleen sensorische) kijk verwacht (shared decision making).
 • Kennis over aspecifieke sensorische verwerkingen (o.a. bij verschillende vormen van dementie) worden meegenomen binnen het klinisch redeneringsproces. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke invloed van de sensorische informatieverwerking op veelvoorkomende hulpvragen in de ouderenzorg.
 • Aan de hand van een klinische redeneringsmodel wordt het proces van screening tot evaluatie aangeleerd. Vanuit voorgaand genoemde, brede (niet alleen zintuiglijke) kijk op de cliënt wordt gekeken waar sensorische aspecten geïntegreerd kunnen worden binnen de totale therapeutische interventie. Deze bredere analysemogelijkheid binnen het proces van klinisch redeneren biedt de cursist een bredere manier van kijken naar de sensorische mogelijkheden en beperkingen, die een rol kunnen spelen bij het bewegen, de motorische problemen in de activiteiten en binnen de sociale participatie in verschillende contexten.
 • Van de cursist wordt verwacht dat indien van toepassing en aanwezig (nieuwe) informatie rondom wetenschappelijke inzichten en best practice worden meegenomen binnen het proces van klinische redeneren.
 • Kennis van en inzicht in de Data Driven Decision Making (DDDM) wordt geïntegreerd binnen het klinische redeneringsproces. Dit stappenplan ondersteunt in het formuleren van een (voor de cliënt en familie/ verzorgers) hulpvraag en vervolgens te komen tot een interventieplan waar sensorische ondersteunende dan wel belemmerende factoren gekoppeld worden aan therapeutische doelen gericht op de hulpvraag binnen de eigen professie. Dit kan vervolgens worden vertaald naar het bewegend functioneren, de sociale participatie in leef, werk of woonomgeving en/ of de kwaliteit van leven.
 • De Goal Attainment Scale (GAS) wordt binnen de DDDM gebruikt om samen met alle betrokken milieus rondom de cliënt doelen gericht op het bewegend functioneren en de sociale participatie te stellen en uiteindelijk te kunnen evalueren.
 • Interventies: De cursist leert gestelde hypotheses aan de hand van de verkregen gegevens uit het onderzoek en analyse om te zetten en te vertalen naar de hulpvraag van cliënt/ milieu en vervolgens om te zetten in doelen, gekoppeld aan GAS scores. Hierbij wordt verwacht dat er een weloverwogen kritische keuze uit sensorische materiaal/ middelfactoren, omgevingsfactoren, interactiefactoren wordt gemaakt, die passend zijn binnen de eigen professionele interventie. De cursist leert de mogelijkheden en beperkingen kennen van het toepassen van sensorisch gerelateerde aspecten binnen eigen therapeutische interventies, op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en klinische expertise. Hierbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden binnen het leerproces van de cliënt (van trail and error tot en met gebruik maken van feedback), waardoor de cliënt kan komen tot een best mogelijke en binnen de context passende reactie.
 • De cursist leert hoe hij/zij de cliënt en alle betrokkenen ten aanzien van de sensorische informatieverwerking kan adviseren en coachen in relatie tot de hulpvraag (binnen het eigen vakgebied) gericht op het bewegen, functionele activiteiten, het gedrag en de sociale participatie van de cliënt. De cursist kan daarbij de mogelijke betekenis achter het gedrag benoemen, aan de hand van de sensorische mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en vervolgens meenemen binnen de uitleg en praktische adviezen gegeven aan alle betrokken milieus. Het gaat hierbij om advisering aan alle betrokkenen, waarbij dient te worden afgestemd op de sensorische mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, die een rol kunnen spelen bij hulpvragen gericht op vaardigheden, handelen en/ of gedrag.
 • Cursisten werken tijdens de cursus aan de ontwikkeling van verschillende eigen competenties. Deze ontwikkeling van de eigen competenties en leerdoelen worden o.a. inzichtelijk gemaakt door middel van het schrijven van een reflectieverslag. Hierdoor wordt een individu specifieke begeleiding en zelfsturend leerproces mogelijk gemaakt.
 • De cursist kan na afloop van de cursus, kennis over de sensorische informatieverwerking binnen het eigen therapeutisch handelen integreren en koppelen aan doelgerichte hulpvragen. De sensorische informatieverwerking wordt niet als op zich staande interventie gegeven, maar te allen tijde geïntegreerd binnen het professioneel handelen van de therapeut. Uitgangspunt/ doel is de participatie van de cliënt te bevorderen en zo te ondersteunen dat de cliënt komt tot zo optimaal mogelijk bewegend functioneren, sociaal en maatschappelijk functioneren en (zelf)verzorging, wat de cliënt de voor hem/ haar meest (haalbare) optimale kwaliteit van leven geeft.
 • Alle nieuw verkregen kennis zal worden getoetst door middel van het maken van een eindopdracht met eigen ingebrachte casus en een theoretische toets. Indien een cursist de toets of eindopdracht niet met minimaal een voldoende afsluit, zal in overleg met de betreffende cursist en docent gekeken worden op welke wijze de hiaten efficiënt verholpen kunnen worden.


EstaSI Trainingen

EstaSI biedt diverse post HBO opleidingen aan op het gebied van Sensorische Informatieverwerking, aan paramedici ((kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten) werkzaam met kinderen, kinderen of volwassenen in de VG sector en ouderen of dementerenden. Daarnaast bieden wij opleidingen aan voor mensen, anders opgeleid dan paramedisch, maar tevens werkzaam met dezelfde doelgroepen (o.a. onderwijs, orthopedagogen, groeps(bege)leiders in instellingen/ verpleeghuizen, (kinder) artsen, etc).
info@estasi.nl
0630130565
44, Julianalaan, Ermelo, 3851RD