This course is expired

IMH module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist
IMH moduleInfant Mental Healthouder-kindrelatietrauma

Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.

6th Dec 2023
09:30 - 16:30
1590
0-52 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1590
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : boek (ongeveer € 85)

Date and Location

06 Dec 2023
09:30
07 Feb 2024
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN

Skills

Medische handelen 100 %
Description

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige relatie tussen (aanstaande) ouder(s) en kind.


Wanneer er sprake is van psychotrauma bij hetzij de ouders, hetzij het kind, is het des te meer van belang om te werken vanuit een integrale visie. Vooral complex psychotrauma is een risicofactor voor de (veilige) relatie tussen ouder en kind. Zorgvuldige analyse van de risicofactoren en beschermende factoren is nodig om te weten wat op welk moment, in het proces, de beste port-of-entry zal zijn en de daarbij behorende interventie. Eveneens van groot belang is een goede samenwerking met de ketenpartners vanuit een gezamenlijke visie op wat deze ouder-kindrelatie op dat moment nodig heeft, zodat het kind zich weer optimaal kan ontwikkelen. Binnen de module wordt psychotrauma dan ook geplaatst binnen een contextueel kader om van daaruit te kijken wat de best passende interventie is.


Vragen die aan bod komen zijn:

 • Hoe beleven en verwerken zeer jonge kinderen indrukwekkende en zeer ingrijpende gebeurtenissen?
 • Op welke signalen moet je letten, wat mag jou als behandelaar niet ontgaan?


Wanneer er bij ouders sprake is van onverwerkt trauma heeft dat invloed op hoe zij over hun kind denken en hoe zij zich gedragen naar hun kind. Op welke signalen moet je dan letten als het gaat om het doen en denken van de ouder?

 • Is een trauma van de ouder overdraagbaar op het zeer jonge kind?
 • Hoe maak je een vermoedelijk onderliggend trauma bij een van de ouders bespreekbaar?
 • Hoe kom je van observatie, analyse en diagnostiek naar een integraal behandelplan?
 • Wat te doen als de veiligheid in het geding is? Hoe houden we dan de (jonge) ouders betrokken bij de behandeling?


Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH registratie (IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-specialist


Je volgt eerst module 1; daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen generalist) of de route IMH-specialist te volgen. Module 6 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.


Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.


Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • heb je inzicht in het traumasensitief (be)handelen binnen de IMH-visie
 • leer je traumasignalen bij ouders en bij zeer jonge kinderen observeren en herkennen
 • middels fragmenten en observatie leer je de signalen te herkennen van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie
 • leer je over de invloed van toxische stress en het relationele trauma
 • krijg je meer inzicht in de invloed van trauma op de neurologische, biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de wisselwerking in deze tussen ouder en kind en invloed ouders/verzorgers van het kind
 • herken je intergenerationele overdracht van trauma


Speciale aandacht is er voor het thema kindermishandeling en het daaruit voortvloeiende veiligheid-, en risicogestuurd (be-)handelen.

In de supervisie gaan we nader in op hoe je vanuit een geïntegreerd behandelplan tot bepaalde interventies komt en hoe je deze uitvoert. Speciale aandacht bij de diagnostiek is er voor: CARE.nl, AMBIANCE en WMCI. Centrale aandacht bij interventies is er voor: Signs of Safety, Words & Pictures, storytelling (EMDR), Modified Interaction Guidance en Child-Parent Psychotherapy. We verwachten van jou las deelnemer zowel tijdens de module als de supervisie een actieve bijdrage in de vorm van het inbrengen van casuïstiek.


Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts


De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.

Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.


Inhoud

 • traumasensitieve visie en (be)handelen binnen de IMH-visie en het model Port of Entry
 • signaleren van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie
 • het continuüm: toxische stress en relationeel trauma
 • de invloed van trauma op de neuro bio sociaal emotionele ontwikkeling binnen relatie ouders/verzorgers
 • inleiding in diagnostiek en interventies (vanuit Port of Entry): Ambiance, WMCI, PDI EMDR in relationeel trauma en storytelling, Modified Interaction Guidance, Signs of Safety, Words & Pictures


  In de supervisie wordt nader ingegaan op het toepassen van traumasensitief (be)handelen, traumainterventies en het reflecteren daarop.


Daarnaast staat centraal:

 • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risico factoren
 • cultuursensitief werken


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS