This course is expired

Ontwikkelingsprofiel

Een goede inschatting van de sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken met de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst
psychosociaal functionerenbehandelplandiagnostisch procespersoonlijkheidsproblematiekhet ontwikkelingsprofielOP interviewzwakke persoonlijkheidskenmerken

Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Zo kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken en het diagnostisch proces verdiepen. Tijdens deze cursus leer je hoe het OP is opgebouwd en hoe je het gebruikt en implementeert in een behandelplan. Ook gaan we in op het gebruik van het OP interview en de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.

820
0-17 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 820
Includes : digitale literatuur en lunch.
Excludes : Boek (circa 20 euro)

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
17 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
17 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
17 Points
FGzPt
Physician Assistant
Accreditation in request
NVvP-psych
Psychiater
Accreditation in request
NVvP-psych

Goals

Tijdens deze driedaagse cursus leer je:

hoe het OP is opgebouwd: je neemt kennis van de verschillende ontwikkelingsniveaus en de ontwikkelingslijnen.
Op welke wijze het OP als referentiekader voor persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt kan worden.
Concreet door te vragen op verschijnselen die verwijzen naar patronen in het OP.
Welke tegenoverdrachtsverschijnselen kenmerkend zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau.
Het OP toe te passen bij diagnostiek en indicatiestelling.
Een behandelplan op te stellen met de informatie uit de intake en het OP.
De OPV te gebruiken voor ROM en wetenschappelijk onderzoek.
Description

Een GGZ-behandeling stagneert soms doordat er bij de cliënt ernstige tekorten bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet onderkend zijn: de cliënt lijkt psychotisch te worden of uit zich plots suïcidaal, handelt impulsief of is ineens niet langer in staat te werken.


Het ontwikkelingsprofiel (OP) is een geschikte methode om dergelijke tekorten voorafgaand aan de behandeling op te sporen. Het OP staat vermeld in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) en de richtlijn psychiatrisch onderzoek (2015). Het OP, dat gebaseerd is op de ontwikkelingspsychologie, gaat ervan uit dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door een samenspel tussen aan de ene kant gedragspatronen die bij de actuele leeftijd passen (rijpe kenmerken) en aan de andere kant 'vroegkinderlijke' patronen (onrijpe verschijnselen) die verwijzen naar eerdere ontwikkelingsfasen.


Het OP biedt de mogelijkheid om bij volwassenen en ouderen in korte tijd een goede inschatting te maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken. Dit helpt de behandelaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwetsbare kanten van de cliënt en tegelijkertijd oog te hebben voor diens gezonde kanten. Het OP, dat een aanvulling vormt op de DSM-classificatie, verdiept het diagnostisch proces: op basis van de sterkte/zwakte analyse maakt de diagnosticus een goed geïnformeerde keuze voor de vorm en het doel van de behandeling.


Nieuw is de recent tot stand gekomen Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Deze gevalideerde en betrouwbare vragenlijst bestaat uit 108 uitspraken en kan in ongeveer 20 minuten ingevuld worden. De OPV is behulpzaam in de klinische praktijk en goed bruikbaar voor ROM en voor wetenschappelijk onderzoek.


Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.


Inhoud


Dag 1: de opbouw van het OP en het gebruik daarvan als referentiekader. Wat zijn de kenmerken van de ontwikkelingsniveaus en ontwikkelingslijnen? Na een inleiding op het OP leer je aan de hand van concrete uitspraken van cliënten de niveaus en lijnen te onderscheiden. Ook oefen je met concreet doorvragen op het denken, voelen en handelen van de cliënt.

Dag 2: de therapeutische consequenties van het OP. Hoe kies je op basis van het OP een behandelvorm die goed aansluit bij de sterke en zwakke kanten (mogelijkheden en beperkingen) van de cliënt? Welke patronen in het OP treffen we aan bij specifieke doelgroepen, zoals cliënten met borderline problematiek of eetstoornissen?

Dag 3: de toepassing van het OP in de klinische praktijk en bij wetenschappelijk onderzoek. Uitleg en toepassingsmogelijkheden van de OPV. 

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS