Aandoeningen van mondslijmvlies en tandvlees

mondhygiënistmondslijmvliestandvleesdiagnosticerenlerenaandoeningen

Er kan zich in de mond, en ook in het tandvlees, een diversiteit aan afwijkingen voordoen, variërend van onschuldige tot een enkele maal levensbedreigende. Soms betreft het afwijkingen, die zowel op de huid als op de slijmvliezen kunnen voorkomen. Ook sommige geneesmiddelen kunnen slijmvlies- en tandvleesafwijkingen veroorzaken. De te bespreken onderwerpen zijn in deze cursus primair gerangschikt naar de klinische presentatie, zoals witte, wit-rode en rode afwijkingen, pigmentaties, zwellingen en ulceraties. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan afwijkingen van het tandvlees die niet aan plaque gerelateerd zijn. De eLearning is erop gericht de cursist aan de hand van een beknopte tekst en ondersteund door klinische afbeeldingen de meest gangbare mondafwijkingen te leren diagnosticeren. Een essentieel onderdeel bij het omgaan met patiënten bij wie zich een mondafwijking voordoet, is het kunnen geven van adequate informatie, mondeling en waar nodig ook schriftelijk. Ook dit aspect komt in de cursus aan bod.

69
4 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 69

Professions

Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke BIG-registratie)
05 Mar 2022
25 May 2024
4 Points
KRM

Speakers

Isaäc van der Waal

Auteur
Isaäc van der Waal studeerde in 1968 als tandarts af in Utrecht. Van 1969 tot 1973 werd hij opgeleid tot specialist mondziekten en kaakchirurgie in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. In 1973 verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld Het tongcarcinoom; een clinico-pathologisch onderzoek. Van 1975-1976 was hij voor verdere specialisatie in de orale pathologie werkzaam in het Armed Forces Institute of Pathology in Washington. In 1979 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de pathologie van de mondholte aan de Vrije Universiteit. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc/ACTA, een functie die hij tot medio 2011 heeft vervuld. Tot 2016 is hij als staflid aan voornoemde afdeling verbonden gebleven. Van zijn hand verschenen talrijke wetenschappelijke publicaties en diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakziekten, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Daarnaast heeft hij talrijke nascholingscursussen verzorgd. Zijn dagelijkse werkzaamheden hebben altijd bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Goals

Na het doorlopen van deze eLearning:

ken je de etiologie, epidemiologie, symptomatologie en de klinische verschijningsvormen van de meestvoorkomende aandoeningen van het mondslijmvlies;
heb je inzicht in het te volgen beleid bij de meestvoorkomende aandoeningen van het mondslijmvlies, met inbegrip van het tandvlees, de tong en de lippen;
kun je, zo nodig, tijdig en op adequate wijze een patiënt verwijzen naar een meer deskundige;
ben je in staat een patiënt adequaat voor te lichten over de gangbare afwijkingen van het mondslijmvlies.
Description

Inhoud

1 Woord vooraf

2 Diagnostiek en verwijzing

3 Ulceraties

4 Pigmentaties en gepigmenteerde afwijkingen

5 Witte, wit-rode en rode afwijkingen

6 Zwellingen

7 Niet aan tandplaque gerelateerde tandvleesafwijkingen

8 Tong- en mondbranden

9 Casuïstiek

AccreDidact BV

AccreDidact biedt nascholing in de vorm van eLearning met online toets en een papieren naslagwerk. In een online persoonlijk nascholingsdossier houdt u uw vorderingen bij en vindt u een actueel overzicht van behaalde punten. Binnen het voordelige abonnement ontvangt u verspreid over het jaar de boekjes en kunt u online via de besloten website nascholen. Heeft u de toets behaald? Dan worden uw nascholingspunten direct bijgeschreven.
info@accredidact.nl
0306355054
37, De Molen, Houten, 3994DA