Professions
Companies
count-province
186 Results
Apotheker - Openbare Farmacie

Geselecteerd voor de apotheker

course image
Free

Webinar ‘Cardiotoxicity in Chemotherapy: Back to Basics’

Populair

course image
€ 495 Holiday Inn Eindhoven 24-11-2023

Minder roddel, meer werkplezier

Uitgelicht

course image
Free

Webinar ‘Cardiotoxicity in Chemotherapy: Back to Basics’

course image
€ 395 Holiday Inn Eindhoven 17-11-2023

Voor jezelf opkomen

course image
Free Van der Valk Oostzaan-Amsterdam 06-12-2023

ADHD-medicatie: Klinische farmacologie & combinaties met psychofarmaca

Webinar

course image
Free

Webinar ‘Cardiotoxicity in Chemotherapy: Back to Basics’

28 Sep
Sep
08:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
Nascholing voor apothekers die meer verdieping zoeken in het thema kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen. In deze nascholing wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen die momenteel spelen in Nederland. Begrippen als bevolkingsopbouw, (dubbele) vergrijzing en grijze druk worden toegelicht alsmede de knelpunten die hierbij komen kijken in de zorg rondom de oudere. Hoe kunnen we de zorg ondanks alle uitdagingen zo goed mogelijk houden? Waar liggen kansen voor apothekers? In deze nascholing hopen we elkaar te inspireren door op interactie wijze hierover met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt uitgebreid ingegaan op het thema cognitieve stoornissen. Wat zijn cognitieve stoornissen? Waar kunnen ze bij passen? Er wordt stilgestaan bij de meest voorkomende typen dementie, de pathofysiologie en de klinische kenmerken van deze types. Hoe wordt een diagnose gesteld? Onder andere bespreken we alzheimer Dementie, vasculaire dementie, Lewy Body dementie, frontotemporale dementie en Korsakov. Waar loop je als apotheker tegenaan bij de zorg voor kwetsbare patiënten met cognitieve stoornissen? Waar liggen extra behoeftes bij deze patiënten en hun mantelzorgers? Tot slot staan we stil bij een vreemde eend in de bijt: het delier. Wat is dat precies? Hoe herken je het? Waar komt het vandaan? Hoe voorkom je een delier?
€ 450
Company Logo
28 Sep
Sep
10:00

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Physical course - series
Utrecht
12
Deze nascholing is onderdeel van de opleiding Medicatiebeoordeling, van het IVM en CME-Online. Daarvoor is een abonnement op CME-Online nodig. Apothekers en apotheekhoudende huisartsen leren hoe zij bij (polyfarmacie) patiënten een medicatiebeoordeling doen volgens de huidige richtlijnen.
€ 625
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

Punt voor Parkinson

Physical course - single
Leids Universitair Medisch Centrum
6
De behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson is complex. Om u meer inzicht te geven in de ziekte start de neuroloog met een introductie over de ziekte van Parkinson (PD). Deze introductie is toegespitst op de klinische verschijnselen en medicamenteuze behandeling.
€ 275
Company Logo
02 Oct
Oct
09:30

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

Physical course - single
Mercure Zwolle
8
Hoe kun je je stijl van leidinggeven zo inzetten dat medewerkers hun werk met plezier en inzet doen én blijven doen?
€ 375
Company Logo
03 Oct
Oct
08:00

Medifarm BV

Physical course - single
FTO Maasland
2
Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat therapietrouw een actueel probleemgebied is. FTO nascholingen dragen bij tot verbetering van bovengenoemde problematiek.
Free
Company Logo
Course banner
03 Oct
Oct
09:00
€ 485

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Zwolle
9
Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. In deze nascholing leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.
Course banner
€ 485
Company Logo
03 Oct
Oct
09:30

De Bode nascholingen

Physical course - single
NH Hotel Utrecht
5
Missie De Bode Nascholingen wil hulpverleners en medewerkers in de gezondheidszorg helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde opdat zij de doelstellingen op een daadkrachtige, vreugdevolle wijze kunnen realiseren. De Bode Nascholingen onderscheidt zich door het feit dat de wortels van de twee vaste trainers in het bedrijfsleven liggen met als markt de “gezondheidszorg”. Zo kan de gezondheidszorg op een zakelijke (commerciële) wijze geanalyseerd en voorzien worden van gerichte, zakelijke adviezen en trainingen. Uit onderzoek en uit gesprekken met de medische professie blijkt dat de meeste hulpverleners en medewerkers in de zorg vooral belangstelling hebben voor (geaccrediteerde) kleinschalige nascholingsbijeenkomsten. Het directe en persoonlijke contact tussen enerzijds de deelnemers onderling en de deelnemers en trainer anderzijds is hierbij van groot belang. De Bode Nascholingen komt aan deze behoefte tegemoet en is daarvoor speciaal in 1997 voor de medische professie opgericht. De programma’s zijn kortdurende, interactieve bijeenkomsten die erop gericht zijn om uw vaardigheden, kennis en inzichten te vergroten. De Bode Nascholingen is geheel onafhankelijk van derden wat betreft de inhoud, onderwerpkeuze en organisatie.
€ 495
Company Logo
03 Oct
Oct
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Een groot deel van de ouderen heeft minstens één chronische aandoening en gebruikt een of meerdere geneesmiddelen. Niet al deze kwetsbare ouderen zijn in staat zelf de regie te voeren over hun leven. Het is de taak van de apotheker als geneesmiddeldeskundige om kwetsbare ouderen adequaat te begeleiden, zodat zij goed en veilig hun geneesmiddelen kunnen blijven gebruiken. Het voeren van eerste en tweede uitgifte gesprekken en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen bij deze kwetsbare patiëntengroep vraagt om extra communicatieve vaardigheden. Zorgverleners moeten aansluiten bij de zorgbehoefte en wensen van iedere individuele patiënt. Daarvoor is inzicht en vaardigheid nodig in het omgaan met mensen met veelal fysieke beperkingen en beperkte gezondheidsvaardigheden. De apotheker heeft bovendien een belangrijke rol in het signaleren en adresseren van (medicatie gerelateerde) kwetsbaarheden bij ouderen, waardoor bestaande ziekteprocessen kunnen worden afgeremd en de kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Een goede samenwerking met mantelzorgers en andere zorgverleners is essentieel om tot een optimale behandeling te komen en bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de patiënt. In de workshop Communiceren met kwetsbare ouderen worden deze thema’s op een praktische en interactieve manier besproken en geoefend. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks meteen toepassen in de praktijk. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.
€ 215
Company Logo
03 Oct
Oct
17:30

Novo Nordisk BV

Physical course - single
Parkhotel Tjaarda
2
De herziene NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 – 2021 biedt nu ook handvatten voor de behandeling van de diabetespatiënt met zeerhoogrisico. Deze interactieve nascholing biedt een helder overzicht en praktische doorvertaling van de NHG standaard Diabetes mellitus 2 en staat stil bij de uitdagingen.
Free
Company Logo
03 Oct
Oct
17:45

Novo Nordisk BV

Physical course - single
Het Appeltje
2
Deze interactieve masterclass biedt een actueel overzicht van de behandeling van diabetes type 2 in de 1e lijn. Door middel van herkenbare casuïstiek gaan we in op de uitdagingen die u als behandelaar tegenkomt bij de behandeling van patiënten met diabetes type 2.
Free
Company Logo